IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

คณะกรรมการ และ ผู้บริหาร

 • นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
  ประธานกรรมการบริษัท

  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

  ประธานกรรมการบริษัท

    ประวัติการศึกษา

  ปริญญาตรี ปริญญาตรี    เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  ประกาศนียบัตร โรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม

    ประวัติการทำงาน

  2550 - 2554 ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย
  2550 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฏิบัติการและรักษาการในตำแหน่ง
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  2550 -2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  2546 - 2549 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฎิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  ส.ค. - ต.ค.2546 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านปฎิบัติการไปรษณีย์) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  2544 - 2546 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ด้านปฎิบัติการไปรษณีย์) การสื่อสารแห่งประเทศไทย

    ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น ๆ

  2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ บริษัท แอลโซล่าร์ 1 จำกัด
  2553 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
  2552 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2551 - ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • นายดล เหตระกูล
  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  นายดล เหตระกูล

  นายดล เหตระกูล

  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

    ประวัติการศึกษา

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

    ประวัติการทำงาน

  2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อร่อยทั่วหล้าฟ้าดิน จำกัด
  2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  2547 - 2548 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์

  นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
  กรรมการ 

  นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์

  นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์

  กรรมการ 

    ประวัติการศึกษา

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอิเล็คทรอนิคส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
  • หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 35/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Chairman รุ่นที่ 8/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักศาลปกครอง

    ประวัติการทำงาน

  2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2553 - 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2556 - 2556 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
  2551 - 2553 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด     บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2550 - 2551 รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม)     บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2529 - 2550 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ดร.จิตรเกษม งามนิล
  กรรมการ

  ดร.จิตรเกษม งามนิล

  ดร.จิตรเกษม งามนิล

  กรรมการ

    ประวัติการศึกษา

  ปริญญาเอก Ph.D. (IC Design), DIC จาก Imperial College London, the University of London
  ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program: DCP07 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Financial Statements for Directors: FSD โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่น 14 (นบม.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    


    ประวัติการทำงาน

  2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอร์เรชั่น
  2557 - ปัจจุบัน อนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานกสทช. (กตป.)
  2550 - ปัจจุบัน ผู้ริเริ่มและผู้ดำเนินรายการวิทยุ Techno for Life และรายการบ้านเขาเมืองเราสถานีวิทยุ อสมท. FM 99MHz.
  2548 - ปัจจุบัน คณะกรรมการวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon ชิงชนะเลิศประเทศไทย บมจ.อสมท และสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในการแข่งขันชิงแชมป์ระดับนานาชาติ
  2547 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรปริญญาเอก ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2544 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)
  2554 - 2556 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
 • นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
  กรรมการ

  นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี

  กรรมการ

    ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  Schiller International University, London, England
  ปริญญาตรี
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  หลักสูตรการอบรม
  • Certificate of Thailand Government Savings Bank 
  • Management Leadership Program, Marshall School of Business, University of Southern California
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (TEPCoT3) สถาบันวิทยาการการค้า
  • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
  • Certificate of Housing Finance Program at the Wharton School, University of Pennsylvania
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (บรอ.3) กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    ประวัติการทำงาน

  2558 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสซีเอ็น แคปปิตอล จำกัด                                           
  2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมมิตรภาพไทย – กัมพูชา
  2556 – ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์
  2556 – 2558 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  2556 – 2557 คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  2554 – 2557 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  2555 – 2557 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
  2554 – 2555 รองประธานคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
  2554 – 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • นายวัชรา ตันตริยานนท์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  นายธนา เบญจาทิกุล

  นายวัชรา ตันตริยานนท์ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

    ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท
  • Master of Science in Management Administration Northrop University, California USA
  หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุ่น 94/2550 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  • หลักสูตร Audit Committee Program: ACP รุ่น 41/2255 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

    ประวัติการทำงาน

  2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 
  2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
  2559 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  2556 – 2559 กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
  2553 – 2556 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  2552 – 2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน 

   

 • นายอำนวย ทองสถิตย์ 
  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  นายธนเดช มหโภไคยิ

  นายอำนวย ทองสถิตย์ 

  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

    ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • Senior Executive Fellows Program, Harvard University, USA 
  • หลักสูตร Alternative Energy, University of Florida, USA    

    ประวัติการทำงาน

  2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)
  2558 – ปัจจุบัน กรรมาธิการด้านการปฏิรูปพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน)
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
  2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  2555 – 2558  กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด

   

 • นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 
  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

  พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์

  นายเอกวัฒน์ พิริยะวรสกุล 

  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

    ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 224/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

    ประวัติการทำงาน

  2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเอส เคาน์เซล จำกัด
  2553 – 2557 Associate บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  2552 – 2553 Contract and Negotiation Specialist บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
  2548 – 2552 Associate บริษัท เดอะ ลีจิสท์ จำกัด

   

 • นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
  เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ

  นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง

  นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง

  เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ

    ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ประกาศนียบัตร IEEE Certificate: The International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT) รุ่นที่ 2/2009 มหาวิทยาลัย Beijing Technology and Business University เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
  หลักสูตรการอบรม
  • หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 17/2008 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary : FPCS รุ่นที่ 19/2008 โดยชมรมเลขานุการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • หลักสูตร Effective Minute Taking: EMT รุ่นที่ 26/2013  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Board Reporting Program: BRP รุ่นที่ 11/2013  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Company Secretary Program : CSP รุ่นที่ 54/2013  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น:Anti-Corruption:ACPG รุ่นที่ 7/2013  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร รุ่นที่ 9  โดยสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
  • หลักสูตรสู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ : The Boss รุ่นที่ 80  โดยสถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program : DAP รุ่นที่ 107/2014  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

    ประวัติการทำงาน

  2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  2550 - ปัจจุบัน เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  2555 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  2551 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  2551 - 2553 เลขานุการรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร  บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
  2550 - 2551 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

 

telecommunication