IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อินเตอร์เนชั้นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์ซีพี ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารคนไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท การบุกเบิกและพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยให้เจริญก้าวหน้า เทียบเคียงระดับโลกและบริษัทจะมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่เป็นเฉพาะงาน

บริษัท เริ่มต้นด้วยธุรกิจเล็กๆ คือ ผลิตการ์ดแสดงผลที่ใช้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งปรากฎว่าส่งผลให้บริษัทมีชื่อเสียงและเติบโตทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่ หลังจากบุกเบิกธุรกิจพัฒนาระบบภาษาไทยบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่างไมโครซอฟท์ จนประสบความสำเร็จอย่างสูงสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดโดยมีคุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท และด้วยทีมผู้บริหาร และทีมบุคลากรผู้มากประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เติบโตหยั่งรากลึกอย่างแข็งแรง ดั่งต้นไม้ใหญ่ที่แตก กิ่งก้านสาขาธุรกิจครอบคลุมทั้งงานด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา ซอฟต์แวร์ การผลิตซอฟต์แวร์ซ้ำ การให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศ และการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศด้วยการแตกขยายการดำเนินงานเป็น 8 ธุรกิจหลัก (Business Unit) ที่ประกอบไปด้วย 5 สายธุรกิจ ของบริษัทแม่ กับ 3 บริษัทย่อย ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะแตกต่างกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน การบริหารงาน ตลอดจนเป็นการกระจายอำนาจ ในการตัดสินใจและการบริหารสู่ผู้ บริหารในระดับรองลงไป โดยยึดหลักการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักของคณะ กรรมการบริษัทฯ สำหรับรองรับการขยายตัวในอนาคต

ผลแห่งการขยายตัว ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องนี้เอง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 บริษัทฯ จึงได้แปรสภาพสู่ความเป็นบริษัทมหาชนกรกฎาคม 2546 (IRCP) ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 320,536,266.00 ล้านบาท

นอก จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สิ่งที่บริษัท ภาคภูมิใจที่สุดก็คือการเป็นบริษัทคนไทยที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพจาก ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศSMEsได้รับเกียรติแห่งประวัติแห่งความภาคภูมิใจใน รางวัล “ธรรมาภิบาลดีเด่นประจำปี 2547” จากสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ พันธกิจสำคัญต่อไปที่บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินการ ให้ถึงเป้าหมายก็คือ การผลักดันองค์กรให้เป็นผู้นำของธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

 

telecommunication