IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลังจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ปลายปี 2554 และมีแรงกดดันจากเศรษฐกิจยุโรปและ ยูโรโซน ที่ประสบปัญหาเผชิญภาวะชะงักงัน และถดถอยทางเศรษฐกิจ ในช่วงตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา กลุ่ม ไออาร์ซีพียังคงเดินหน้า ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้คำปรึกษาวางระบบ ด้านสารสนเทศไอที ที่ปรึกษาวางระบบ ด้านสารสนเทศเทเลคอม ด้วยการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปี 2555 กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพีมีรายได้รวม 852.14 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 27.83 ล้านบาท และกระแสเงินสด อยู่ในระดับปลอดภัย โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับ 1.03 เท่า

ในปี 2556 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการพัฒนาด้านกิจการโทรคมนาคม และ กิจการโทรทัศน์ เมื่อ กสทช. ได้ออกใบอนุญาต 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 MHz ให้กับผู้ให้บริการทั้ง 3 รายและมีแผนที่จะ ออกใบอนุญาตดิจิตอลทีวี ไอพีทีวี ซึ่งการให้บริการนี้จะก่อให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยระบบเครือข่าย ขั้นพื้นฐานที่รวดเร็วและทันสมัย และเป็นปัจจัยทำให้ภาคธุรกิจด้านเทเลคอม และไอทีมีความเจริญเติบโตสูง ประกอบกับ ชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community) หรือ เออีซี กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยมี ความได้เปรียบในด้านภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางของเออีซี ทำให้โอกาสในการเจริญเติบโตธุรกิจในภูมิภาคนี้ มีอัตรา การเจริญเติบโตในอัตราที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น

กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี จึงได้เตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแข่งขัน ด้าน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และโอกาสที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรเป็น สำคัญ โดยกำหนดให้พนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และส่งเสริมให้ได้รับใบรับรอง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี มีผลงานได้ส่งมอบ โครงการระบบ 3 จี ระยะที่หนึ่ง โครงการคงสิทธิ์เลขหมาย โครงการระบบ New Generation Network โครงการ IP Multimedia Subsystem โครงการระบบโครงข่ายชุมสายโทรศัพท์ Tandem และกลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี ถือเป็นความภาคภูมิใจที่เป็น ส่วนหนึ่งในการส่งมอบโครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันได้

สำหรับปี 2556 กลุ่มบริษัทไออาร์ซีพีจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ และยังคงเป็น ส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมไอทีไทยก้าวไปข้างหน้า ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยนโยบายที่ให้ ความสำคัญกับบุคลากร กระจายความเสี่ยงด้านธุรกิจ รักษาวินัยทางการเงิน จะสามารถนำพากลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี ให้ มีอัตราการเจริญเติบโตตามเศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตได้

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทไออาร์ซีพี ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งความวิริยอุตสาหะของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นกำลัง สำคัญในการปฏิบัติงานอย่างม่งุ มั่นและเต็มกำลังตลอดปีที่ผ่านมา และจะเป็นแรงผลักดันให้กลมุ่ บริษัทไออาร์ซีพีประสบ ความสำเร็จ มีการเติบโตทางเศรษกิจอย่างต่อเนื่อง


(นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

telecommunication