IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2559 เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนและถือได้ว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกอีกด้วย กลุ่มบริษัท ฯ และพนักงานทุกคนขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่ “พ่อ” ของแผ่นดิน

สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา จากการสรุปผลประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และประมาณการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าในปี 2559 มีประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.1 สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยปี 2558 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.8 นอกจากนี้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 0.6 สูงกว่าในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ -0.9 จากผลการประมาณการดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาครัฐที่มีส่วนช่วยในการพยุงเศรษฐกิจ โดยผ่านการลงทุนและการเพิ่มมาตรการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ การรับรู้รายได้จากการประมูลใบอนุญาตคลื่อนความถี่ระบบ 4G ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลมีแผนนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนพัฒนาโครงการพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการขยายวงเงินของมาตรการต่าง ๆ ซี่งเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชน อีกทั้งมีมาตรการเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนปกติและการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะ ๆ

ผลกจากเศรษฐกิจในปี 2559 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้กลุ่มบริษัท ฯ มีรายได้ในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 1,127 ล้านบาท ถึงแม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แต่ในปีนี้กลุ่มบริษัท ฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 115 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ถูกยกเลิก นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจไปในส่วนที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งเครือข่ายยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นปีแรก ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ไปในส่วนของต้นทุนและบุคคลากรทำให้มีผลขาดทุนในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการทบทวนและเพิ่มความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจ ไว้วางใจ และให้การสนับสนุนกับธุรกิจในทุก ๆ ด้าน

ในนามของประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแน รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฯ ด้วยดีเสมอมาและขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของบริษัทด้วยหลักธรรมมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย


 

 

telecommunication