IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

รายงานประจำปี 56-1

YearTitleDownload
2016สารบัญ
2016_ircp_10000.pdf
20161. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2016_ircp_10001.pdf
20162. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2016_ircp_10002.pdf
20163. ปัจจัยความเสี่ยง
2016_ircp_10003.pdf
20164. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2016_ircp_10004.pdf
20165. ข้อพิพาททางกฎหมาย
2016_ircp_10005.pdf
20166. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
2016_ircp_10006.pdf
20167. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
2016_ircp_10007.pdf
20168. โครงสร้างการจัดการ
2016_ircp_10008.pdf
20169. การกำกับดูแลกิจการ
2016_ircp_10009.pdf
201610. ความรับผิดชอบต่อสังคม
2016_ircp_10010.pdf
201611. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
2016_ircp_10011.pdf
201612. รายการระหว่างกัน
2016_ircp_10012.pdf
201613. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
2016_ircp_10013.pdf
201614. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
2016_ircp_10014.pdf
2016เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
2016_ircp_a_10001.pdf
2016เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
2016_ircp_a_10002.pdf
2016เอกสารแนบ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
2016_ircp_a_10003.pdf
2016เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
2016_ircp_a_10004.pdf
2016การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2016_ircp_b_10001.pdf
YearTitleDownload
2015สารบัญ
2015_irpcc_10000.pdf
20151. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2015_irpcc_10001.pdf
20152. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2015_irpcc_10002.pdf
20153. ปัจจัยความเสี่ยง
2015_irpcc_10003.pdf
20154. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2015_irpcc_10004.pdf
20155. ข้อพิพาททางกฎหมาย ปี 2558
2015_irpcc_10005.pdf
20156. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
2015_irpcc_10006.pdf
20157. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
2015_irpcc_10007.pdf
20158. โครงสร้างการจัดการ
2015_irpcc_10008.pdf
20159. การกำกับดูแลกิจการ
2015_irpcc_10009.pdf
201510. ความรับผิดชอบต่อสังคม
2015_irpcc_10010.pdf
201511. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
2015_irpcc_10011.pdf
201512. รายการระหว่างกัน
2015_irpcc_10012.pdf
201513. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
2015_irpcc_10013.pdf
201514. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
2015_irpcc_10014.pdf
2015เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
2015_irpcd_10001.pdf
2015เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
2015_irpcd_10002.pdf
2015เอกสารแนบ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
2015_irpcd_10003.pdf
2015เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
2015_irpcd_10004.pdf
2015การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2015_irpce_10001.pdf
YearTitleDownload
2014สารบัญ
2014_irpcc_10000.pdf
20141. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2014_irpcc_10001.pdf
20142. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2014_irpcc_10002.pdf
20143. ปัจจัยความเสี่ยง
2014_irpcc_10003.pdf
20144. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2014_irpcc_10004.pdf
20145. ข้อพิพาททางกฎหมาย
2014_irpcc_10005.pdf
20146. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
2014_irpcc_10006.pdf
20147. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
2014_irpcc_10007.pdf
20148. โครงสร้างการจัดการ
2014_irpcc_10008.pdf
20149. การกำกับดูแลกิจการ
2014_irpcc_10009.pdf
201410. ความรับผิดชอบต่อสังคม
2014_irpcc_10010.pdf
201411. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
2014_irpcc_10011.pdf
201412. รายการระหว่างกัน
2014_irpcc_10012.pdf
201413. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
2014_irpcc_10013.pdf
201414. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
2014_irpcc_10014.pdf
2014เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
2014_irpcd_10001.pdf
2014เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
2014_irpcd_10002.pdf
2014เอกสารแนบ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
2014_irpcd_10003.pdf
2014เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
2014_irpcd_10004.pdf
2014การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2014_irpce_10001.pdf
YearTitleDownload
2013สารบัญแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
2013_irpcc_10000.pdf
20131. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2013_irpcc_10001.pdf
20132. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2013_irpcc_10002.pdf
20133. ปัจจัยความเสี่ยง
2013_irpcc_10003.pdf
20134. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2013_irpcc_10004.pdf
20135. ข้อพิพาททางกฎหมาย
2013_irpcc_10005.pdf
20136. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
2013_irpcc_10006.pdf
20137. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
2013_irpcc_10007.pdf
20138. โครงสร้างการจัดการ
2013_irpcc_10008.pdf
20139. การกำกับดูแลกิจการ
2013_irpcc_10009.pdf
201310. ความรับผิดชอบต่อสังคม
2013_irpcc_10010.pdf
201311. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
2013_irpcc_10011.pdf
201312. รายการระหว่างกัน
2013_irpcc_10012.pdf
201313. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
2013_irpcc_10013.pdf
201314. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
2013_irpcc_10014.pdf
2013เอกสารแนบ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
2013_irpcd_10001.pdf
2013เอกสารแนบ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
2013_irpcd_10002.pdf
2013เอกสารแนบ 3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้านกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
2013_irpcd_10003.pdf
2013เอกสารแนบ 4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
2013_irpcd_10004.pdf
2013การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2013_irpce_10001.pdf
YearTitleDownload
2012สารบัญแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
2012_ircpta_76563.pdf
2012ส่วนที่ 1 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
2012_ircptb_58386.pdf
20121. ข้อมูลทั่วไป
2012_ircptc_81759.pdf
20122. ปัจจัยความเสี่ยง
2012_ircptd_67453.pdf
20123. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2012_ircpte_10917.pdf
20124. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
2012_ircptf_83050.pdf
20125. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2012_ircptg_17772.pdf
20126. ข้อพิพาททางกฎหมาย
2012_ircpth_49927.pdf
20127. โครงสร้างเงินทุน
2012_ircpti_14270.pdf
20128. การจัดการ
2012_ircptj_66225.pdf
20129. การควบคุมภายใน
2012_ircptk_36534.pdf
201210. รายการระหว่างกัน
2012_ircptl_45255.pdf
201211. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
2012_ircptm_40124.pdf
201212. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2012_ircptn_53569.pdf
2012ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2012_ircpto_77453.pdf
2012เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
2012_ircptp_49550.pdf
2012เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง
2012_ircptq_16319.pdf
2012เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
2012_ircptr_53651.pdf
YearTitleDownload
2011สารบัญแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
2554_ircpta_76483.pdf
2011ส่วนที่ 1 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
2554_ircptb_62737.pdf
20111. ข้อมูลทั่วไป
2554_ircptc_79875.pdf
20112. ปัจจัยความเสี่ยง
2554_ircptd_14062.pdf
20113. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2554_ircpte_19824.pdf
20114. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
2554_ircptf_67225.pdf
20115. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2554_ircptg_46958.pdf
20116. ข้อพิพาททางกฎหมาย
2554_ircpth_68883.pdf
20117. โครงสร้างเงินทุน
2554_ircpti_67884.pdf
20118. การจัดการ
2554_ircptj_14715.pdf
20119. การควบคุมภายใน
2554_ircptk_81814.pdf
201110. รายการระหว่างกัน
2554_ircptl_85440.pdf
201111. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
2554_ircptm_81663.pdf
201112. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2554_ircptn_51083.pdf
2011ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2554_ircpto_15383.pdf
2011เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
2554_ircptp_49314.pdf
2011เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง
2554_ircptq_48512.pdf
2011เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
2554_ircptr_58501.pdf
YearTitleDownload
2010สารบัญแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
14229_2553_ircpta.pdf
2010ส่วนที่ 1 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
46403_2553_ircptb.pdf
20101. ข้อมูลทั่วไป
95333_2553_ircptc.pdf
20102. ปัจจัยความเสี่ยง
16347_2553_ircptd.pdf
20103. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
92216_2553_ircpte.pdf
20104. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
61657_2553_ircptf.pdf
20105. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
15828_2553_ircptg.pdf
20106. ข้อพิพาททางกฎหมาย
59875_2553_ircpth.pdf
20107. โครงสร้างเงินทุน
60880_2553_ircpti.pdf
20108. การจัดการ
54953_2553_ircptj.pdf
20109. การควบคุมภายใน
16918_2553_ircptk.pdf
201010. รายการระหว่างกัน
87135_2553_ircptl.pdf
201011. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
57142_2553_ircptm.pdf
201012. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
43156_2553_ircptn.pdf
2010ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
28003_2553_ircpto.pdf
2010เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
46817_2553_ircptp.pdf
2010เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง
79227_2553_ircptq.pdf
2010เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
93685_2553_ircptr.pdf
YearTitleDownload
2009สารบัญแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
14715_ircpta.pdf
2009ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
33730_ircptb.pdf
2009ส่วนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
41322_ircptc.pdf
20091. ปัจจัยความเสี่ยง
21988_ircptd.pdf
20092. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
62594_ircpte.pdf
20093. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
59191_ircptf.pdf
20094. การวิจัยและพัฒนา
10469_ircptg.pdf
20095. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
29456_ircpth.pdf
20096. โครงการในอนาคต
50943_ircpti.pdf
20097. ข้อพิพาททางกฎหมาย
75415_ircptj.pdf
20098. โครงสร้างเงินทุน
67387_ircptk.pdf
20099. การจัดการ
23765_ircptl.pdf
200910. การควบคุมภายใน
17385_ircptm.pdf
200911. รายการระหว่างกัน
74338_ircptn.pdf
200912. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
56823_ircpto.pdf
200913. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
63956_ircptp.pdf
2009ส่วนที่ 3.การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
59924_ircptq.pdf
2009เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
61520_ircptr.pdf
2009เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง
97302_ircpts.pdf
2009เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
27858_ircptt.pdf
YearTitleDownload
2008สารบัญแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
35551_ircp56_1_0a.pdf
2008ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
86022_ircp56_1_0b.pdf
2008ส่วนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
69328_ircp56_1_0c.pdf
20081. ปัจจัยความเสี่ยง
45502_ircp56_1_0d.pdf
20082. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
22958_ircp56_1_0e.pdf
20083. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
14899_ircp56_1_0f.pdf
20084. การวิจัยและพัฒนา
34414_ircp56_1_0g.pdf
20085. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
10021_ircp56_1_0h.pdf
20086. โครงการในอนาคต
55238_ircp56_1_0i.pdf
20087. ข้อพิพาททางกฎหมาย
95012_ircp56_1_0j.pdf
20088. โครงสร้างเงินทุน
29797_ircp56_1_0k.pdf
20089. การจัดการ
76983_ircp56_1_0l.pdf
200810. การควบคุมภายใน
24268_ircp56_1_0m.pdf
200811. รายการระหว่างกัน
40470_ircp56_1_0n.pdf
200812. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
88934_ircp56_1_0o.pdf
200813. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
53596_ircp56_1_0p.pdf
2008ส่วนที่ 3.การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
20670_ircp56_1_0q.pdf
2008เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
97640_ircp56_1_0r.pdf
2008เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง
33002_ircp56_1_0s.pdf
2008เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
10546_ircp56_1_0t.pdf
YearTitleDownload
2007แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
60353_ircp56_1_0a.pdf
2007ข้อสรุป (Executive Summary)
83482_ircp56_1_0b.pdf
2007รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
28347_ircp56_1_0c.pdf
2007รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
71844_ircp56_1_0d.pdf
2007รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
60929_ircp56_1_0e.pdf
2007การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
66802_ircp56_1_0f.pdf
20071. ปัจจัยความเสี่ยง
40022_ircp56_1_01.pdf
20072. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
10024_ircp56_1_02.pdf
20073. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
13136_ircp56_1_03.pdf
20074. การวิจัยและพัฒนา
30044_ircp56_1_04.pdf
20075. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
41181_ircp56_1_05.pdf
20076. โครงการในอนาคต
75431_ircp56_1_06.pdf
20077. ข้อพิพาททางกฎหมาย
44928_ircp56_1_07.pdf
20078. โครงสร้างเงินทุน
39020_ircp56_1_08.pdf
20079. การจัดการ
36059_ircp56_1_09.pdf
200710. การควบคุมภายใน
10804_ircp56_1_10.pdf
200711. รายการระหว่างกัน
72561_ircp56_1_11.pdf
200712 .ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
53547_ircp56_1_12.pdf
200713. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
94133_ircp56_1_13.pdf
2007เอกสารแนบอื่นๆ
59844_ircp56_1_0z.pdf
telecommunication