IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ธุรกิจของบริษัท

แตกกิ่งก้านสาขาธุรกิจครอบคลุมทั้งงานด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การผลิตซอฟต์แวร์ซ้ำ, การให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศ, และ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศ ด้วยการแตกขยายการดำเนินงานเป็น 8 ธุรกิจหลัก (Business Unit) ที่ประกอบไปด้วย 5 สายธุรกิจ ของบริษัทแม่ กับ 4 บริษัทย่อย

 

telecommunication