IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ร่วมงานกับเรา

ITDC - Presales Network Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • หน้าที่หลัก – เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และต้องใช้เวลามากกว่า 50%

  1. ให้บริการงานก่อนการขาย (Presales Support) เช่นการให้ข้อมูลหรือชี้แจงเกี่ยวกับสินค้า การออกแบบระบบเพื่อนำเสนอ การเขียนความต้องการด้านเทคนิก การทำ Presentation การทำ Comply Spec หรือ TOR และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการขาย
  2. ศึกษาเกี่ยวกับสินค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้าใจและเชี่ยวชาญในสินค้าที่องค์กรเป็นตัวแทนอย่างน้อย 1 สินค้า
  3. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะเพื่อสามารถทำหน้าที่วิทยากรผู้ฝึกอบรม (Trainer) ให้ได้
  4. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้กับ Reseller และ ลูกค้า
  5. ศึกษาและออกแบบการนำไปใช้งานของอุปกรณ์ที่ขายให้เข้ากับเครือข่ายของลูกค้า
  6. เสนอข้อปรับปรุงเครือข่ายที่เหมาะสมในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เสนอขาย
  7. ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสาร TOR เพื่อให้อุปกรณ์ที่เสนอขายสามารถเข้างานได้
  8. อบรม (Training) ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าให้กับ Partner และ Customer
  9. และงานอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นโดยได้รับการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
 • หน้าที่รอง – เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและต้องใช้เวลาระหว่าง 10-30%

  1. บริการให้คำปรึกษาทางระบบ
  2. ทดสอบ Feature หรือ Function ใหม่ๆของสินค้าที่ดูแลเพื่อนำเสนอแก่ Partner และ Customer
  3. จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานของสินค้าที่ดูแลเพื่อนำเสนอแก่ Partner และ Customer
  4. ประสานงานกับ Partner และ Vendor เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่ส่งเข้ามาซ่อมให้สามารถใช้งานได้
  5. ประสานงานและช่วยเหลือ Supportในการให้บริการหลังการขาย
 • หน้าที่เบ็ดเตล็ด – เป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน

  1. แก้ไขปัญหาโดยการ Call หรือ Remote ช่วยเหลือ
  2. บริการเข้า Site เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ที่จำหน่าย
  3. บริการเข้า Site เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ตามที่ได้มีการตกลงซื้อ Service ไว้
  4. เข้าอบรมการใช้งานของสินค้าที่จำหน่ายเพื่อนำความรู้มาใช้ในการทำงาน
  5. สอบ Certify ของสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับการศึกษา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / โทรคมนาคม

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ด้านระบบ Network หรือ Presales 2 ปีขึ้นไป

ทักษะ / ความรู้ความสามารถ

 • ความสามารถในการพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ
 • ความสามารถในใช้คอมพิวเตอร์
 • ความรู้ในระบบ Network, Security, Firewall
 • การเจรจาต่อรองและการวางแผน
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
 • ความสามารถในการเป็น Trainer
 • ทักษะในการนำเสนอ (Presentation Skill)

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้

 • อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • นักวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • ชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ตรงต่อเวลา
 • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี  เชิงบวก
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ค่ามือถือ
 • ค่าพาหนะ

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :  งานประจำ

เพศ :       ชาย/หญิง


 

telecommunication