IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ร่วมงานกับเรา

ITDC - Sales Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • หน้าที่หลัก – เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และต้องใช้เวลามากกว่า 50% ในแต่ละวัน

  1. วางแผนการขายในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมายและนโยบายของผู้บังคับบัญชา และหรือองค์กร
  2. ออกตลาดพบลูกค้าเพื่อสร้างงานขาย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและแนะนำ Value ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
  3. ร่วมกับ Presales เพื่อออกแบบระบบเครือข่าย และ Spec เพื่อนำเสนอ Solutions ให้ลูกค้า
  4. จัดทำรายงานสรุปประมาณการยอดขายแต่ละไตรมาสส่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
  5. ประสานงานหรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการตามที่ Partner หรือ SI ร้องขอ
  6. เยี่ยมเยียนลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและงานบริการจากลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์และถึงสถานที่ลูกค้า
  7. คัดเลือกและพัฒนาศักยภาพ Partner / Reseller ในการขายสินค้าของหน่วยงาน
  8. วางแผนเกี่ยวกับนโยบายการทำตลาดร่วมกับ Partner / Reseller แต่ละราย ตลอดจนผลักดันและกระตุ้น Reseller เพื่อให้เสนอขายสินค้าให้ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล Sales Forecast และ Project Update และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภายใน Reseller ที่จะมีผลต่อการขาย
  9. เข้าพบลูกค้าร่วมกับ Reseller เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และประสานงานกับ Presales support ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดการขาย
  10. เจรจาติดต่อประสานงานกับ Product Manager เพื่อขอราคาและขอข้อมูลสินค้า
  11. ร่วมกับ Partner ในการหาสินค้าเพื่อเสนอ Solutions ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  12. ร่วมกับ Presales เพื่อออกแบบระบบเครือข่ายและ Spec ในการนำเสนอ Solution ให้ลูกค้า
  13. ให้ข้อมูลในการสนับสนุนงานขายเช่น Catalog, Specification  สำหรับแต่ละโครงการ
  14. รวบรวมเอกสารด้านเทคนิคจาก Presales และเอกสารอื่นๆ จากผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อส่งลูกค้าในการยื่นโครงการ
  15. สนับสนุนข้อมูล,  ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับ Partner หรือ Reseller  ในการกำหนดแผนการดำเนินงานหรือตามการร้องขอ
  16. จัดทำต้นทุนราคาสินค้าหรือโครงการ (Cost Sheet) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
  17. ให้ข้อมูลด้าน Sales Forecast หรือ  Project Update ของตลาด / ลูกค้าที่รับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
  18. จัดทำแนวทาง Solutions เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้เบื้องต้น เช่น ตรวจสอบ Spec, ออกแบบ Solutions
  19. งานอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นโดยได้รับการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
 • หน้าที่รอง – เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและต้องใช้เวลาระหว่าง 10-30% ในแต่ละวัน

  1. เตรียมนำเสนอ แผนการขายเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  2. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทขาย
  3. อำนวยความสะดวกละสนับสนุนข้อมูลให้กับ Partner หรือ Reseller ตามที่ร้องขอในการหาราคาสินค้า  และตัวอย่างสินค้า
 • หน้าที่เบ็ดเตล็ด – เป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานประจำวัน

  1. เข้าร่วมงานสัมมนาต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาทักษะการขาย
  2. รวบรวมข้อมูลตลาด สินค้าคู่แข่งเพื่อวางแผนการขาย
  3. ประชุมร่วมกับ Partner หรือ Reseller หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นครั้งคราวในวาระเพื่อทราบหรือชี้แจงหรือปรึกษางาน

ระดับการศึกษา / ประสบการณ์ / ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้

ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ :      เคยผ่านงานด้าน Presales หรือ Engineer มาอย่างน้อย 2 ปีด้านการขายอุปกรณ์ IT อย่างน้อย 1-3 ปี

ทักษะ / ความรู้ความสามารถ:

 • พื้นฐานความรู้เรื่องการขายระบบเครือข่ายเบื้องต้น หรือ เคยเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายมา
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้ติดตามการพัฒนาทางด้าน IT อย่างต่อเนื่อง
 • ทักษะการเจรจาต่อรองในงานขาย
 • ความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการ
 • ทักษะในการขาย

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ (Behavior Based Competency)

 • มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการหา Value ที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
 • อดทนต่อสภาวะความกดดันได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำเอกสาร
 • มนุษยสัมพันธ์และการเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
 • เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ค่ามือถือ
 • ค่าพาหนะ

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :  งานประจำ

เพศ :       ชาย/หญิง

telecommunication