IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ร่วมงานกับเรา

ITDC - Support Network Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • หน้าที่หลัก – เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และต้องใช้เวลามากกว่า 50% ในแต่ละวัน

  1. ให้บริการงานหลังการขาย  (Post-sales Support) แก่ลูกค้า เช่นการตอบปัญหา การติดตั้ง การแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์
  2. ศึกษาเกี่ยวกับสินค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้าใจและเชี่ยวชาญในสินค้าที่องค์กรเป็นตัวแทนอย่างน้อย 1 สินค้า
  3. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะเพื่อสามารถทำหน้าที่วิทยากรผู้ฝึกอบรม (Trainer) ให้ได้
  4. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้กับ Reseller และ ลูกค้า
  5. บริการให้คำปรึกษาทางระบบเพื่อช่วยเหลือ Partner และ Customer ในการใช้งานสินค้า
  6. เสนอข้อปรับปรุงเครือข่ายที่เหมาะสมในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่เสนอขาย
  7. เพื่อติดต่อส่ง Claim และตรวจสอบปัญหาทางด้านเทคนิคกับทาง Vendor
  8. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้รับกลับมาจาก Vendor ให้สามารถทำงานได้เพื่อส่งคืนแก่ลูกค้า
  9. จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานของสินค้าที่ดูแลเพื่อนำเสนอแก่ Partner และ Customer
  10. บริการเข้า Site เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ตามที่ได้มีการตกลงซื้อ Service ไว้
  11. บริการเข้า Site เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ที่จำหน่าย
  12. อบรม (Training) ความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าให้กับ Partner และ Customer
  13. และงานอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นโดยได้รับการมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา
 • หน้าที่รอง – เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและต้องใช้เวลาระหว่าง 10-30% ในแต่ละวัน

  1. ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสาร TOR เพื่อให้อุปกรณ์ที่เสนอขายสามารถเข้างานได้
  2. ทดสอบ Feature หรือ Function ใหม่ๆของสินค้าที่ดูแลเพื่อนำเสนอแก่ Partner และ Customer
  3. ประสานงานกับ Partner และ Vendor เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ที่ส่งเข้ามาซ่อมให้สามารถใช้งานได้
  4. ประสานงานและช่วยเหลือ Supportในการให้บริการก่อนการขาย
 • หน้าที่เบ็ดเตล็ด – เป็นหน้าที่ที่เกิดขึ้นบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานประจำวันของท่าน

  1. เข้าอบรมการใช้งานของสินค้าที่จำหน่ายเพื่อนำความรู้มาใช้ในการทำงาน
  2. ศึกษาและออกแบบการนำไปใช้งานของอุปกรณ์ที่ขายให้เข้ากับเครือข่ายของลูกค้า
  3. สอบ Certify ของสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับการศึกษา / ประสบการณ์ / ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ ประสบการณ์ด้านระบบ Network 2 ปีขึ้นไป

ทักษะ / ความรู้ความสามารถ:

 • ความสามารถในการพูด, อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษ
 • ความสามารถในใช้คอมพิวเตอร์
 • ความรู้ในระบบ Network, Security, Firewall
 • การเจรจาต่อรองและการวางแผน
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
 • ความสามารถในการเป็น Trainer
 • ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill)

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ (Behavior Based Competency)

 • อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • นักวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • ชอบศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ตรงต่อเวลา
 • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี เชิงบวก
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพ
 • ค่ามือถือ
 • ค่าพาหนะ

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน :          งานประจำ

เพศ :               ชาย/หญิง

telecommunication