IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ข่าว

IRCP ร่วมยกระดับประสิทธิภาพ ศูนย์ประชาบดี 1300

จากพันธกิจในการเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรม ที่สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม “ศูนย์ประชาบดี 1300” สังกัดภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีศักยภาพที่สามารถให้บริการประชาชนที่เข้ามาร้องทุกข์และขอรับการช่วยเหลือได้จากหลากหลายช่องทาง จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 1300

ในปี 2554 IRCP ได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ประชาบดี 1300 ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล ของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 1300 ระยะ ที่ 1 และต่อมาในปี 2556 IRCP ยังได้รับความไว้วางใจจากศูนย์ประชาบดี 1300 ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล ของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 1300 ระยะที่ 2

โดยในระยะที่ 1 IRCP ได้เข้าติดตั้งระบบ Call center และ Web service เพื่อให้ศูนย์ประชาบดี 1300 สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับพัฒนาระบบการให้บริการสำหรับเรื่องร้องทุกข์ และระบบสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การจัดสร้างระบบคลังข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประชาชนทั่วไป

หลังจากนั้น IRCP ได้เข้าติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับโครงการฯ ในระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง และระบบรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ประชาบดีต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้เข้าพัฒนาระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อให้ระบบงานของหน่วยงานย่อยของศูนย์ประชาบดีมีการเชื่อมต่อและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการทำให้ฐานข้อมูลเป็นแบบศูนย์กลาง (Centralize Database) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ออกแบบและปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมและระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพการทำงานสอดคล้องกับระบบงานส่วนกลาง และระบบสามารถใช้งานร่วมกับระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ในระยะที่ 1 ได้

IRCP ยังได้มีส่วนในการเข้าติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center เช่น ระบบเก็บบันทึกเสียงแบบ IP Voice Record, IP Phone แบบ Hardware และแบบ Software / Unified Communication ทั้งยังได้รับมอบหมายให้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องสังเกตการณ์ วิเคราะห์และติดตามงานศูนย์ประชาบดี (War Room) รวมถึงจัดหาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยี GSM/GPRS/EDGE/HSDPS 3G และ ADSL ในความเร็วไม่น้อยกว่า 4 Mbps แบบ Fix IP Address ที่ส่วนกลาง

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 13 ทั้ง 2 ระยะมีมูลค่ารวม กว่าสี่สิบหกล้านบาท ซึ่งทาง IRCP ภายหลังได้รับเลือกจากศูนย์ประชาบดี 1300 ได้เข้าออกแบบและติดตั้งระบบ จนสามารถส่งมอบงานระยะแรกได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 เดือน และอยู่ระว่างดำเนินการติดตั้งระยะที่ 2

IRCP มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ได้สร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและสวัสดิการสังคมผ่านศูนย์ประชาบดี 1300 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสถานการณ์

telecommunication