IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ระบบงาน DR Site

ระบบงาน DR Site

ระบบงาน DR Site

โลกทุกวันนี้มีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งจากธรรมชาติ หรือฝีมือมนุษย์ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานหรือธุรกิจหยุดชะงัก เกิดความเสียหาย หรือการดำรงอยู่ขององค์กรได้  ดังนั้นการมีสถานที่อีกแห่งสำหรับเก็บระบบและข้อมูลไว้ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน

ผลงานของบริษัท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ มูลค่า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งานจ้างการขยายระบบ ERP ในสำนักงานใหญ่และการติดตั้งระบบศูนย์สำรองนอกสำนักงานใหญ่ ( DR Site)  76,328,450.00

 

telecommunication