IRCP
ลูกค้าสัมพันธ์ 02 645 8924-25

ระบบงานเฉพาะองค์กร

ระบบงานเฉพาะองค์กร (Application Development)

ระบบงานเฉพาะองค์กร (Application Development)

เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฎิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานภายใน หรือธุรกิจต่างๆ ขององค์กร มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

Success Story

• IRCP ร่วมยกระดับประสิทธิภาพ ศูนย์ประชาบดี 1300

จากพันธกิจในการเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรม ที่สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการด้าน สวัสดิการสังคม รวมทั้งประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สังคมคุณธรรม “ศูนย์ประชาบดี 1300” สังกัดภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีศักยภาพที่ สามารถให้บริการประชาชนที่เข้ามาร้องทุกข์และขอรับการช่วยเหลือได้จากหลาก หลายช่องทาง จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 1300 [อ่านต่อ]

ผลงานของบริษัท

หน่วยงาน ชื่อโครงการ มูลค่า
กรมที่ดิน ( MIS-GIS) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพร้อมปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน

"เป็นพัฒนาต้นแบบการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน ทั้ง Text, Image, และข้อมูลเชิงพื้นที่(Spatial Data) เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการของภาครัฐ รวมถึงระบบบริหารจัดการภายในสำนักงานที่ดิน"
165,072,047.94
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (MIS) จ้างจัดทำระบบธนาณัติออนไลน์และระบบรับชำระเงินทางไปรษณีย์ (PAY AT POST)

1) พัฒนาระบบธนาณัติออนไลน์( Electronic Money Online) เป็นบริการฝากส่งเงินด่วนพิเศษถึงผู้รับปลายทาง ภายในประเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อรับ/ส่งเงินได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่กำหนด
2) พัฒนาระบบรับชำระเงินทางไปรษณีย์ (PAY AT POST) เป็นบริการรับชำระเงินให้แก่หน่วยงาน/คู่ค้า / ค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ
52,800,000.00
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) Text Terminal จำนวน 700 ชุด

"Telex เป็นช่องทางการส่งข้อมูลทางไกล เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนา กสท. จึงได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยเสริมการทำงาน Telext ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยมีการพัฒนาโปรแกรมและ Hardware พิเศษรองรับการส่ง Telex ปัจจุบัน Internet มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ระบบ Telex จึงไม่ได้มีการใช้งาน"
33,680,390.00
ระบบรับชำระค่าบริการโทรคมนาคม แบบ Web Base 16,756,200.00
จ้างทำระบบ Event Based Marketing (EBM) จำนวน 1 ระบบ 83,866,600.00
ธนาคารกสิกรไทย พัฒนาระบบงาน Document Management system(DMS) Phase 4 แบบ Web Base 3,572,000.00
พัฒนาระบบ CC-Data ( Credit Card Distibute Job) 6,350,600.00
พัฒนาระบบ KEC-Data (K-Express Cash Distribution and Tracking Application) 3,213,853.00
ธนาคารออมสิน พัฒนาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (E-procuement) 1,990,200.00
พัฒนาระบบเพิ่มเติม(Audit) งานจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (Audit E-procuement) 681,590.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล(GIS) พํฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ แบบ Web Application

พัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS บ่อน้ำบาดาล
9,606,350.00
สนง.คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โครงการจ้างทำและพัฒนาระบบสนับสนุนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จำนวน 1 ระบบ
( E-Licencing)
14,701,800.00
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและยุทธศาสตร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Budgeting) 4,990,000.00
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาระบบ E-Workflow procurment 3,531,000.00
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พัฒนาระบบงานศูนย์ประชาบดี 1300 และระบบแสวงหาการจัดเก็บข้อมูลผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทางเครือข่ายไซเบอร์ ( Web App ระบบงานและฐานข้อมูล )
 
10,591,395.00
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาบดี 1300 Phase 2 35,888,200.00
พัฒนาประสิทธิภาพสายด่วน 1300 เพื่อรองรับ OSCC ช่วยเหลือสังคม 9,978,500.00
ระบบสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 101 เครื่อง 2,992,630.00
กรมปศุสัตว์ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 850,000.00
กรมการข้าว พัฒนาระบบสำนักงาน 3,749,000.00
พัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน 1,391,000.00
ที่ทำการปกครอง จังหวัดปทุมธานี จ้างจัดทำข้อมูลโครงการบูรณาการระบบเลขบ้านกับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในเขตจังหวัดปทุมธานี 8,488,000.00
กรมประชาสัมพันธ์ พัฒนาการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ 24,800,000.00
กระทรวงการต่างประเทศ ระบบการจัดเก็บและบริหารข้อมูลของสถานีวิทยุสราญรมย์ 4,495,800.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโคมไฟระยะไกล(Smart Highway) 1,993,945.00
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) จัดหาพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบการเรียนฯ-อบจ.บุรีรัมย์ 42,165,000.00
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ้างพัฒนาระบบสนับสนุนการให้คำปรึกษา (help desk) 1,975,000.00

 

telecommunication